Benzín lakový WHITE SPIRIT 700 ml

1 bod do věrnostního systému

Přípravek k ředění alkydových rozpouštědlových emailů. Více

Výrobce: Severochema Kód produktu: 460178

104 Kč s DPH
ks

White Spirit - Lakový benzín - Rozpouštědlo pro odmašťování povrchů. Pro čištění náčiní a ředění při používání všech rozpouštědlových barev na bázi jednosložkového polyuretanu, alkydové pryskyřice a pliolitu.

Klasifikace CLP

Flam. Liq. 3, H226;Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336; STOT RE 1, H372; Aquatic Chronic 2, H411