Obchodní podmínky www.barvymorys.cz

Smluvní podmínky vydané obchodní společností MORYS s.r.o. se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 42864771, společnost zapsaná do obchodního rejstříku KS Ostrava, dne 26.9. 1991 odd. C, vložka 1504, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.barvymorys.cz

Kontaktní telefon:  +420 734 156 021
Kontaktní e-mail:
info@barvymorys.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Morys s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 42864771 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.barvymorys.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.barvymorys.cz  (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Kupujícím je vzhledem k platné právní úpravě spotřebitel nebo podnikatel. 
  Kupující / Spotřebitel je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  Kupující, který není spotřebitel, je Podnikatel.  Za podnikatele je považována osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek, (dále jako „VOP“) rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 3. Pro podnikatele neplatí ustanovení VOP, která upravují zákonné podmínky ochrany spotřebitele, zejména právo na vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dní od nákupu.
 4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) ve znění pozdějších předpisů a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dále (č. 374/2022 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně po dle práva České republiky a případně příslušnými soudy České republiky.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Kupující vytvořením a odesláním objednávky potvrzuje, že před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky. 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace (bez založení uživatelského účtu) přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Kupujícímu je umožněno registrovat se v elektronickém obchodě prodávajícího a založit svůj uživatelský profil. 
 3. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn jménem a heslem (případně 2fa autorizací). Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využití uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwaru nebo softwaru třetí strany.

III. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 

 1. Prodávající přes webové rozhraní neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná.
 2. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky při uzavírání smlouvy prostředky komunikace na dálku, vyjma zvolené smluvní přepravy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky
 4. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, popř. zboží s jinými vlastnostmi, než které nabízí prodávající, smlouva nevznikne. Prodávající rovněž nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se oboustranně dohodnou jinak
 5. Obrázky u zboží mohou mít pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci
 6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 7. Jako záruční list slouží nákupní doklad, není-li uvedeno jinak
 8. V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u prodávajícího. V případě sporu může kupující (spotřebitel) také může využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle uvedených informací. Více informací včetně možnosti podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu nalezne kupující na tomto odkaze: Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR). V případě sporu se prodávající zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporu s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
 9. Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.
 10. Ceny zboží a služeb na stránkách provozovaných Prodávajícím jsou uváděny včetně DPH a všech zákonných poplatků. Náklady na dopravu, balení a platbu se liší dle zvoleného způsobu přepravy a platby. Ceník přepravy a platby je uveden na webových stránkách Prodávajícího (v informačním článku a při objednání přímo v košíku).
 11. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování

IV. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  a) kupujícím,
  b) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), zejména název zboží, počet kusů,
  c) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu a místě doručení objednávaného zboží a
  d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží
  (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě.
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne nějaké nesrovnalosti, neprodleně kontaktuje prodávajícího (viz. kontakty). Pokud kupující vyžaduje potvrzení objednávky telefonicky, uvede toto zřetelně do poznámky v objednávce.
 6. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu věc za cenu platnou v době objednání, v ujednaném množství a jakosti, s výjimkou případů, kdy jsou vyčerpány zásoby, nebo Prodávající ztratil schopnost plnit. Kupující bere na vědomí, že se mohou vyskytnout případy, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku technické chyby v informačním systému při zpracování cen. V takovém případě kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím nevznikne a prodávající obratem po zjištění technické chyby o této skutečnosti Kupujícího informuje. Kupující je povinen objednávku v dojednané ceně a množství zaplatit a převzít.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo odstoupení od již uzavřené kupní smlouvy u zboží, u kterého ztratil schopnost plnit (zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem) nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit pouze po oboustranné dohodě Kupujícího s Prodávajícím nebo ze zákonných důvodů.
 9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 
 11. Pokud není ujednána jiná lhůta dodání zboží, prodávající dodá v běžných dodacích lhůtách, ve výjimečných případech může být sjednána dodací lhůta delší) , běžná dodací lhůta dostupného zboží je do 4 dní od objednání, není-.li u produktu uvedeno jinak
 12. Prodávající může Kupujícímu poskytnout návod k nabízenému zboží také elektronickou cestou, nejčastěji jako přílohu e-mailu zaslanou na elektronickou adresu Kupujícího
 13. Součástí potvrzení objednávky zašle prodávající kupujícímu jako přílohu také aktuální znění obchodních podmínek prodávajícího

 

V. PLATEBNÍ a DODACÍ PODMÍNKY

 1. Dodací a platební podmínky jsou uvedeny v samostatném článku na adrese www.barvymorys.cz/dodaci-a-platebni-podminky

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. v případě, že kupujícím je spotřebitel a smlouva je uzavřena distančním způsobem (na dálku, typicky pomocí internetu, telefonicky…), má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, jde-li o 
  a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
  přičemž projevit vůli odstoupit od smlouvy ve výše uvedené lhůtě musí kupující doručit písemně adresu sídla prodávajícího, na e-mailovou adresu prodávajícího, osobně v jakékoliv prodejně prodávajícího, nebo jiným komunikačním kanálem nabízeným prodávajícím.
  Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (rozsah vyzkoušení analogicky, jaký byl možný v kamenné prodejně). Spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (tento způsob prodávající doporučuje), který je umístěný ke stažení na stránkách prodávajícího, který vyplní a odešle nebo předá prodávajícímu. Při zaslání elektronickou cestou Prodávající bez zbytečného odkladu Spotřebiteli potvrdí v elektronické formě jeho přijetí. Formulář o oznámení odstoupení od smlouvy naleznete ke stažení na adrese:
  www.barvymorys.cz/oznameni-o-odstoupeni


 2. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  a) poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  b) dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  c) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (typicky tónování barev na přání apod.);
  d) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  e) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  f) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 3. v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 4. odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší. Kupující zašle nebo předá Prodávajícímu na své náklady, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Při zaslání je nutné zboží zabalit v souladu s přepravními podmínkami přepravce.
 5. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil povahu, vlastnostmi a funkčností zboží. (typicky poškození, opotřebení nebo částečné spotřebování). Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. VI.5 VOP je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, kdy ztratil schopnost plnit (zboží umístěné ve webovém rozhraní není skladem a dostupné ani ve skladech dodavatele či výrobce)
 8. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že cena zboží umístěného ve webovém rozhraní obchodu jeví znaky zjevné chyby v ceně zboží, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ či „akci“. Zjevná chyba v ceně zboží je výrazný rozdíl mezi „obvyklou cenou“ a cenou uvedenou v internetovém obchodě. Cenou obvyklou se rozumí dle zákona o cenách cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží.

VII. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího (jiný, než je v nabídce internetového obchodu), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě je kupující povinen uhradit náklady spojené s vrácením zboží na sklad dodavatele.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením občanského zákoníku). Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný (to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 4. Je-li vada nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy.
 5. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, kupující uplatní v kterékoliv provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
 7. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 8. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 9. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 10. Prodávající neodpovídá za vady v případech, kdy je vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím, vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením nebo vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
 11. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží nebo repasovaného může Prodávající lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Prodávající smluvní záruku nad rámec záruky zákonné neposkytuje.
 12. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
 13. Pro Kupujícího – Podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění odlišná. V takovém případě je odlišná lhůta pro Kupujícího – Podnikatele zřetelně vyznačena na detailu produktu před jeho koupí.
 14. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.
 15. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 16. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.  Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
 17. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího nebo výtěžek použít na úhradu skladného. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

IX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1286 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
 7. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

X. DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v odeslané objednávce.
 2. Zpráva je doručena:
  a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. Ochrana osobních údajů a používání cookies

 1. Zásady ochrany osobních údajů jsou zpracovány v samostatném článku na adrese www.barvymorys.cz/ochrana-osobnich-udaju
 2. Informace o používaných souborech cookies jsou zpracovány v samostatném článku na adrese www.barvymorys.cz/soubory-cookies

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem a k projednání a rozhodnutí případných sporů jsou příslušné české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  Tyto obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění a nahrazují všechny předchozí VOP prodávajícího upravující prodej zboží prostřednictvím internetu.


V Ostravě  dne 6. 1.2023
 
MORYS s.r.o.

Předchozí znění obchodních podmínek s platností do 5.1.2023 ke stažení zde: Obchodní podmínky Morys do 5.1.2023