Smluvní podmínky www.barvymorys.cz


Smluvní podmínky vydané obchodní společností MORYS s.r.o. se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 42864771, společnost zapsaná do obchodního rejstříku KS Ostrava, dne 26.9. 1991 odd. C, vložka 1504, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.barvymorys.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Morys s.r.o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 42864771 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.barvymorys.cz a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.barvymorys.cz  (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek, (dále jako „VOP“) rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

1.3.  Pro podnikatele neplatí ustanovení VOP, která upravují zákonné podmínky ochrany spotřebitele, zejména právo na vrácení zboží.

1.4.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace (bez založení uživatelského účtu) přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

 1. Prodávající přes webové rozhraní neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 2. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího, na e-mailovou adresu prodávajícího, osobně v jakékoliv prodejně prodávajícího,

 1. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 3. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce.


4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny jak bez, tak včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Dostupnost položek "skladem" je třeba vždy ověřit u prodávajícího. "Skladem" neznamená, že zboží je automaticky připraveno na výdejním místě!

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) kupujícím,

b) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), zejména název zboží, počet kusů,

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu a místě doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

4.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.5. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo odstoupení od již uzavřené kupní smlouvy u zboží, které není skladem v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

5. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ a DODACÍ PODMÍNKY

5.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Dobírkou (cena zboží + poštovné a doběrečné dle zvoleného dopravce)

b) Bankovním převodem - na účet České spořitelny nebo Komerční banky. Při platbě převodem vždy VYČKEJTE na doručení informací o platbě na váš email (č. účtu, variabilní symbol)

c) Platba kartou on-line - poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

d) Platba platebními tlačítky - rychlá platba prostřednictvím platebních tlačítek - přesměrování do vašeho internetového bankovnictví.

  

Pokud zvolíte platbu bankovním tlačítkem, budete přesměrováni do internetového bankovnictví vaší banky, kde budou předvyplněny údaje o platbě. Postačí pouze autorizace platby a poté je objednávka zaplacena, systém vás vrátí zpět na stránky BarvyMorys.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případ reklamace nebo dotazu k platbě.

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

5.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Balné je v našem e-shopu zdarma.

Cena dopravy a doběřečného

služby v ČR WE|DO Uloženka cena doběrečné
WE|DO  Uloženka výdejní místo do 2kg* 82 23
WE|DO  Uloženka výdejní místo do 10g** 95 23
*Zásilka do 2 kg. Maximální rozměr nejdelší strany 40 cm. Součet stran 65 cm.
**Zásilka do 10 kg. Maximální rozměr nejdelší strany 70 cm. Součet stran 120 cm.
služby v ČR Česká pošta* cena doběrečné
Česká pošta balík do ruky do 2kg 129 36
Česká pošta balík do ruky do 10kg 143 36
Česká pošta balík na poštu do 2kg 119 36
Česká pošta balík na poštu do 10kg 129 36
*Maximální součet včech tří stran 210 cm.
služby v ČR Zásilkovna cena doběrečné
do 5kg* 68 15
od 5,1 do 10kg** 120 15
*Maximální rozměr jedné strany zásilky 70 cm. Maximální součet všech tří stran zásilky 120 cm.
**Maximální rozměr jedné strany zásilky 70 cm do 120 cm. Maximální součet všech tří stran zásilky 120 cm do 150 cm.
***Maximální rozměr jedné strany delší než 120 cm nebo maximální součet všech tří stran větší než 150 cm nebo váha nad 10Kg.
služby v ČR FOFR - naše ceny cena doběrečné
od 10,1 do 15kg 147 28
od 15,1 do 20kg 176 28
od 20,1 do 30kg 206 28
od 30,1 do 40kg 299 28
od 40,1 do 50kg (paletovka) 500 28
od 50,1 do 80kg (paletovka) 700 28
od 80,1 do 120kg (paletovka) 1100 28
služby v ČR DPD naše ceny cena doběrečné
do 10kg 140 28

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH


5.3.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
5.4.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5.5.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.6.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a kupující jej obdrží spolu se zbožím.

5.7.   Zboží bude dle skladové dostupnosti expedováno od 24 hodin do 4 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, kdy by mohla být dodací doba delší než 4 pracovní dny, tak na tuto skutečnost bude kupující předem upozorněn a budou s ním domluveny individuální dodací podmínky.

5.8.   Objednávka ze strany prodávajícího bude splněna umožněním kupujícímu nakládat se zbožím v provozovně prodávajícího. V případě, že prodávající bude vyzván zboží odeslat, bude objednávka splněna předáním objednaného zboží prvnímu přepravci, který bude mít povinnosti doručit zboží na adresu uvedenou v objednávce.

5.9.   Zásilka bude vždy obsahovat dodací list s obsahem zásilky nebo fakturu kde bude uveden způsob úhrady dobírkou v hotovosti, nebo platební kartou, umožňuje-li to přepravce.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.   Kupující, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy za podmínek článku 3. těchto VOP.

6.2.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3. těchto VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno na adresu provozovny do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu.Zboží upravené dle přání zákazníka (tónované odstíny) není možné vrátit.

6.3.   Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 6.2 VOP je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.4.   Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu není momentálně skladem ani ve skladu dodavatele či výrobce.

6.5.   Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že cena zboží umístěného ve webovém rozhraní obchodu jeví znaky zjevné chyby v ceně zboží, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ či „akci“. Zjevná chyba v ceně zboží je rozdíl mezi „obvyklou cenou“ a cenou uvedenou v internetovém obchodě. Cenou obvyklou se rozumí dle zákona o cenách cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží. Při změnách cen dodavatelů (výrobců) si prodávající vyhrazuje čas na změnu cen ve webovém rozhraní obchodu.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě je kupující povinen uhradit náklady spojené s vrácením zboží na sklad dodavatele.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením občanského zákoníku).

8.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.3.   V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8.4.   Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

8.5.   Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.   Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3.   Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1286 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.6.   Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.7.   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8.8.   Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v odeslané objednávce.

10.2. Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem a k projednání a rozhodnutí případných sporů jsou příslušné české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění a nahrazují všechny předchozí VOP prodávajícího upravující prodej zboží prostřednictvím internetu.

V Ostravě  dne 1.6.2018

 

Reklamační řád

Pokud je zásilka dodána poškozená, nekompletní nebo nesouhlasí s objednávkou,

neprodleně nás kontaktujte na některé z uvedených spojení v bodě 5.1 Smluvních podmínek.

Případně využijte e-mail: reklamace@barvymorys.cz

Uveďte číslo Vaší objednávky (je uvedeno též na faktuře), Vaše jméno a co přesně není se zásilkou v pořádku, pokud možno připojte též fotodokumentaci.

 

Poškození zjištěné při převzetí dopravcem:

Při přijímání zboží od dopravce jste společně s předávajícím pracovníkem povinni překontrolovat zásilku, zda nejeví jakékoliv známky poškození. V případě, že je zásilka poškozená nebo viditelně rozbalená, zásilku odmítněte a s dopravcem sepište zápis o

škodě.

Jestliže poškození zjistíte až po odjezdu přepravce, nahlaste reklamaci ihned po doručení, nejdéle však následující pracovní den po převzetí naší prodejně (kontakty uvedeny výše). K uplatnění reklamace je potřeba uvést číslo objednávky a způsob poškození. Pracovník prodejny Vás požádá o fotografie poškozené zásilky včetně štítku dopravce a možných polepů jako je křehké nebo neklopit. Kompletní reklamaci řeší společnost MORYS s.r.o. a Vy jste o ní průběžně informováni. Na poškození zásilky, které bylo nahlášeno po uplynutí druhého pracovního dne po doručení zásilky, nebude brán zřetel. Zboží, které si vyzvedáváte na některé z našich výdejen, je nutné překontrolovat ještě na výdejně nebo prodejně. Na pozdější reklamace mechanického rázu nebude brán zřetel.

 

MORYS s.r.o.